Thursday, June 30, 2005

زندگی ــ قاعدتاً ــ ادامه دارد

بله، زندگی به هر حال ادامه دارد و اگرچه به روزهای قبل از انتخابات برنمی گردد، ولی این وب لاگ برگشته است.

Monday, June 20, 2005

...

این روزها عین اسفند روی آتیشم، عین اسفند روی آتیش. می نویسم که یادم بمونه.